Live Internet | Page Index | Recent Changes | Recently Commented | Registration

ercaerlaacre
varpasb
Çäðàâñòâóéòå, âîò è ÿ :).


õî÷ó çàíÿòñÿ ðàçðàáîòêîé àëüòåðíàòèâíîãî êëèåíòà äëÿ li.ru.


Ãåëàþùèå ïðèñîåäèíèòñÿ ïèøóò íà boldin \dot/ pavel [at] gmail \dot/ com


ïëàíèðóþ íà python + pythonQT (python-wxWidgets) + python-xml.


 
. [ /]
: 0.047 s
: 2.248 Mb